Mūsu korporatīvā interneta vietne.

 • Klikšķini šeit, lai apskatītu mūsu korporatīvo interneta vietni un uzzinātu jaunākās ziņas no MetLife visā pasaulē.

Kāds ir jūsu viedoklis par to?

www.metlife.com

MetLife ziņas

METLIFE POLIJĀ

MetLife pozīcija

MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (MetLife dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas akciju sabiedrība) atrodas pēc adreses: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa. Sabiedrība ir reģistrēta Varšavas galvaspilsētas Rajona tiesas Valsts tiesu reģistra XII Saimnieciskajā nodaļā ar reģistrācijas numuru KRS 0000028131; nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: NIP 526-030-50-06. Pamatkapitāls sastāda 21.490.000,00 zlotu un ir apmaksāts pilnā apmērā. MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (saīsināts nosaukums MetLife TUnZiR S.A.) ir MetLife Inc. grupas uzņēmums.  

MetLife TUnZiR S.A. (turpmāk – MetLife) tika nodibināta 1990.gadā ar nosaukumu Amplico Life S.A. kā pirmā dzīvības apdrošināšanas sabiedrība Polijā ar ārvalsts kapitāla dalību. Kopš 2010.gada sabiedrība funkcionēja, izmantojot zīmolu MetLife Amplico, bet kopš 2014.gada 15.maija darbojas tikai ar nosaukumu MetLife. Sabiedrība piedāvā individuālās un grupu dzīvības apdrošināšanas programmas. Bez apdrošināšanas tiek piedāvāti – saistīto sabiedrību ietvaros – arī vispārīgās pensiju sabiedrības un investīciju fondu sabiedrības pakalpojumi.  

MetLife pozīcija Polijā ir stipra un stabila: pēc piesaistīto iemaksu bruto summas (informācija par š.g. I gada ceturksni saskaņā ar Finanšu uzraudzības komisijas pārskatu) MetLife ieņem trešo vietu un ceturto vietu pēc gūtajiem finanšu rezultātiem neto (informācija no Polijas Apdrošināšanas kameras pārskata). MetLife apdrošina vairāk kā 5,4 miljonus klientu, tai ir filiāles 43 pilsētās, tā sadarbojas ar vairāk kā 800 aģentu un brokeru, pārvalda aktīvus gandrīz 9 miljardu zlotu apmērā.

Polijā MetLife ir novērtēts vairākos reitingos, kuros sabiedrība ieņem augstās vietas vairāku gadu laikā. Lielākais balvu skaits saņemts par visaugstāko efektivitāti finanšu sektorā. 2001.-2013.gadā Polijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas zinātņu institūts kompānijai balvas piešķīra divpadsmit reizes:   

 • 2001. un 2002.gadā (Polijas Republikas Ērgļi),
 • 2003.gadā (Zelta lauri),
 • 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. un 2012.gadā (Polijas Ekonomikas pērles)
 • 2014.gadā (Klientiem draudzīga firma).

 

Uzraudzība un kontrole

MetLife TUnZiR S.A. ir pakļauta Finanšu uzraudzības komisijai (turpmāk – FUK) – valsts pārvaldes centrālajai institūcijai, kas veic finanšu tirgus uzraudzību Polijā, un kā publiskās uzticības institūcija veic darbību, ievērojot vislielāko rūpību. 

Uzraudzības mērķis ir apdrošinātāju, apdrošināto, saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem apgādājamo vai pilnvaroto personu interešu aizsardzība, aizsargājot arī personas, kas saņem pensiju no kapitāla vai arī ir tiesīgas to saņemt. FUK pilnvaras ir ļoti plašas, jo tās aptver gan apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darbību, gan apdrošināšanas starpniecību. Komisija rūpējas arī par finanšu tirgus pareizas funkcionēšanas, stabilitātes, drošības un caurskatāmības nodrošināšanu. Jāatzīmē, ka FUK, rūpējoties par apdrošināto interesēm, cieši sadarbojas ar Konkurences un patērētāju aizsardzības pārvaldi, kā arī ar visām iestādēm un institūcijām, kas darbojas apdrošināšanas jomā.  

Citu starpā, FUK pilnvarojumi sevī ietver sekojošo: 

 • atļauju piešķiršana un atcelšana apdrošināšanas darbības veikšanai, 
 • piekrišanas došana personu iecelšanai valdes locekļu amatos,
 • apdrošināšanas iestādes piespiedu likvidācija,
 • apdrošināšanas iestādes maksātnespējas pasludināšanas pieteikumu iesniegšana,
 • naudas sodu piemērošana apdrošināšanas iestādēm, šo iestāžu valdes locekļiem vai prokūristiem.

 

Uzraudzības institūcija (bez iepriekš minētajām tiesībām) var veikt arī apdrošināšanas uzņēmuma darbības un mantiskā stāvokļa tiešo kontroli. Veicot apdrošināšanas uzņēmuma kontroli, pārbauda, vai apdrošināšanas uzņēmuma darbība atbilst likumiem, statūtiem, darbības plānam, kā arī apdrošinātāju, apdrošināto, saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem apgādājamo vai pilnvaroto personu interesēm.  

Bez tam, institūcija, kas aizsargā apdrošināto intereses, ir Apdrošināšanas garantiju fonds. Citu starpā, Fonds apmierina pilnvaroto personu pretenzijas, gadījumā, ja tika pasludināta apdrošināšanas uzņēmuma maksātnespēja, ja pilnvaroto personu prasījumus nevar segt no tehniskajām apdrošināšanas rezervēm, 50% no kredīta apmērā līdz summai, kas nepārsniedz ekvivalentu zlotos – 30 000 EUR (sīkāka informācija ir minēta 2003.gada 22.maija Likumā par saistošo apdrošināšanu, Apdrošināšanas garantiju fondu un Polijas Komunikāciju apdrošinātāju biroju).  

MetLife atbilst visām Polijas likumu prasībām, kas efektīvi aizsargā Klientu intereses. Summas, kuras Sabiedrība uzkrāj kārtējām un nākotnes izmaksām Klientiem, ir izvietotas Polijā un būtiski pārsniedz likumā noteiktos apmērus. Maksātspējas rezerves koeficients, sedzot ar pašu līdzekļiem, sastādīja 453% 2013.gadā.

Stratēģija Customer Centricity jeb orientācija uz klientu

Mūsu stratēģijas neatņemama sastāvdaļa ir finanšu drošības sajūtas nodrošināšana Apdrošinātajiem, jo īpaši neparedzētu notikumu un dzīves situāciju gadījumā, tāpēc mēs koncentrējamies uz apkalpošanas kvalitāti, uz uzticību balstītu un ilgtermiņa attiecību dibināšanu, cieši sadarbojoties ar Klientiem. To varam nodrošināt, jo spējam identificēt Klientu vēlmes un strādāt pie tā, lai šīs vēlmes īstenotu.

Mēs nepārtraukti investējam par apkalpošanu atbildīgo darbinieku kompetences attīstībā, ieviešam mūsdienīgus pakalpojumus, kas garantē daudz ērtāku piekļuvi pie informācijas, vienkāršojam un modificējam pārdošanas materiālus un Klientiem paredzēto korespondenci, pievēršot pastiprinātu uzmanību apkalpošanas kvalitātei. Mēs īpaši rūpējamies par nodarbināto personu profesionālismu un augsto ētikas standartu ievērošanu, pretim prasot atbildīgu un lojālu attieksmi. Spēja uzmanīgi uzklausīt viedokli un izvērtēt problēmu, skatoties uz to ar Klientu acīm, nodrošina mums zināšanas, kas ir nepieciešamas procesu pilnveidošanai.     

Ieklausoties mūsu Klientos, skatoties uz procesiem ar Klienta acīm, MetLife identificē un pilnveido savu piedāvājumu. Nepārtraukti tiek ieviestas procesu un procedūru izmaiņas, lai sadarbība ar MetLife būtu vienkārša un ātra. Ir noteikti vairāki klientu apkalpošanas standarti: tādi kā vidējais laiks, gaidot savienošanu ar Telefonu informācijas centra konsultantu, vai arī vidējais laiks, kurā tiek apstrādāts polises grozījumu pieteikums vai pieprasītās summas izmaksa. MetLife pastāvīgi pēta arī Klientu apmierinātības līmeni un koeficientu, kurš atspoguļo, vai Klienti ir predisponēti uz mūsu firmas ieteikšanu citiem – t.s. NPS (Net Promoter Score).

Gadījumā, kad Klientu apkalpošana tiks pārcelta uz Poliju, mēs pieliksim visas pūles, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāko apkalpošanas kvalitāti. Pašlaik mēs veidojam tādu speciālistu grupu, kas būs mūsu Klientu no Latvijas rīcībā. Kontaktēšanās un informācijas apmaiņa būs iespējama latviešu, krievu un angļu valodā. Polijā piedāvāto pakalpojumu klāsts būs tas pats, kuru mūsu Klienti saņemtu savā valstī. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu Klientu komunicēšana ar Sabiedrību sniegtu pozitīvo pieredzi un nostiprinātu saiti ar MetLife.

2014.gadā MetLife pievienojās „Klientam draudzīgas firmas” sertificēšanas programmas laureātiem un programmas ietvaros saņēma prestižo balvu. Šī balva tiek piešķirta uzņēmumiem, kuri nodrošina modernu un profesionālu apkalpošanu augstā līmenī, un organizācijas, kas saņem šo balvu, papildina “Klientiem draudzīgas firmas” sarakstu.

Klientiem draudzīga firma – tā ir balva, kas ir saņemta no firmas Klientiem par augstu apkalpošanas kvalitāti un ko piešķir, pamatojoties uz neatkarīgās aptaujas rezultātiem, kuru veic organizators – Pārvaldes observatorijas fonds. Sertificēšanas procesa pamatu veido Klientu pieredzes un apmierinātības pētījumi, kurus veic, izmantojot standartizētu aptaujas veidlapu, kas aptver četrus aspektus:

 • klientu apmierinātība,
 • apmierinātība no sadarbības,
 • apkalpošanas kvalitāte,
 • varbūtība, ka klients sabiedrību iesaka citiem.

 

Rezumējums

Mēs vēlētos uzsvērt, ka MetLife ir viena no apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir vislielākā stabilitāte finanšu ziņā Polijas tirgū. Esošie un nākotnes Sabiedrības Klienti var paļauties uz pašu un savu polišu drošību. Apkalpošanas pārcelšana uz Poliju neietekmē mūsu apdrošināšanas firmas spēju izmaksāt atlīdzības. Saskaņā ar likumu noteikumiem MetLife nodrošina visas polises. Mūsu Klienti Polijā un ārvalstīs joprojām ir aizsargāti, bet polises ir pilnīgi drošas.  

MetLife, Inc. ar tā meitas un saistītajiem uzņēmumiem ir viena no pasaules lielākajām apdrošināšanas kompānijām. Sabiedrība tika nodibināta 1868.gadā un ir vadošā kompānija pasaulē, kas piedāvā dzīvības apdrošināšanu, pensiju apdrošināšanu, nodarbināto pabalstus un aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus. Sabiedrība apkalpo nepilnus 100 miljonus klientu, darbojas gandrīz 50 valstīs un ieņem vadošo pozīciju Japānā, Latīņamerikā, Āzijā, Eiropā un Tuvajos Austrumos. Sīkāka informācija ir pieejama tīmeklī: www.metlife.com.

Sīkāka informācija ir pieejama tīmeklī: www.metlife.pl.

Informācija par MetLife uzņēmumu Polijā

2014.gada 23.jūlijs

Varšava/ Rīga

 

MetLife pārcels Latvijas un Lietuvas filiālēs piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanu un ar tiem saistīto klientu apkalpošanu uz MetLife uzņēmumu Polijā un turpinās pildīt visas saistības pret klientiem darbojoties Polijā.

Eiropas Savienības Līguma par tiesībām brīvi sniegt pakalpojumus ietvaros MetLife TUnZiR S.A. (MetLife) pārcels Latvijas un Lietuvas filiālēs piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanu un ar tiem saistīto klientu apkalpošanu uz MetLife uzņēmumu Polijā. Klienti saņems visus atbalsta pakalpojumus, kurus sniegs profesionāļu komanda, kas pārvalda latviešu, lietuviešu, krievu un angļu valodas.

Łukasz Kalinowski, MetLife TUnZiR S.A. ģenerāldirektors stāsta: "MetLife ir viena no pasaulē vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām, un mūsu darbības pamatā ir rūpes par klientiem. Mūsu klienti Latvijā un Lietuvā vienmēr ir bijuši mūsu uzmanības centrā, un darbības apvienošana ļaus mums nodrošināt klientiem labāko iespējamo atbalstu.”

Šī apvienošana neieviesīs izmaiņas klientu apdrošināšanas polišu darbībā, segumā vai noteikumos. Polišu noteikumi atbildīs Vispārīgajiem apdrošināšanas noteikumiem. Visi klienti Latvijā un Lietuvā saņems vēstules ar detalizētu informāciju par izmaiņām, kas saistītas ar darbības pārcelšanu uz Poliju.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties:

Tālruņa numurs (371) 67036050; e-pasts info@metlife.lv vai

Filiāles vādītaja, Małgorzata Piotrowska, tālruņa numurs (370) 5 249 17 28; malgorzata.piotrowska@metlife.lt

********************************

MetLife, Inc. (NYSE: MET) („MetLife”) kopā ar tās meitas un saistītajiem uzņēmumiem ir viena no lielākajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām pasaulē. MetLife ir dibināta 1868.gadā, un tā nodrošina dzīvības apdrošināšanas, pensijas uzkrājumu, darbinieku motivācijas programmu un aktīvu pārvaldības pakalpojumus visā pasaulē. MetLife apkalpo apmēram 100 miljonus klientu, apdrošināšanas sabiedrība sniedz pakalpojumus gandrīz 50 valstīs, un tā ieņem vadošo pozīciju Japānas, Latīņamerikas, Āzijas, Eiropas un Vidējo Austrumu tirgos. Sīkāku informāciju skatīt www.metlife.com.

LNO ar dzīvības apdrošināšanas kompānijas MetLife atbalstu atklās liftu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

6. septembrī, plkst.12:00 Latvijas Nacionālajā operā (ieeja no Jaunās zāles) notiks preses konference par lifta, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iebūvēšanu un atklāšanu Latvijas Nacionālās operas vēsturiskajā ēkā.

Preses relīze

2011. gada 23. novembrī MetLife Amplico un Latvijas Nacionālā Opera noslēdza līgumu, kas paredz lifta izbūvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Turpmāk viņiem būs pieejamas skatītāju vietas visā operā.

Preses relīze.

Jaunākā informācija no MetLife ir aplūkojama šeit.